MARKARBETEN & MARKENTREPRENADER STOCKHOLM

Mark & Trädgårdsbyggarna utför exploateringsarbeten och markarbeten i Stockholm i form av vägar och parker. Vi ser oss som en helhetsleverantör, från anläggningsarbetet i stort till slutlig finplanering. Vår personal har gedigen erfarenhet av all typ av grundläggning för övrig byggnation.

Vi utför såväl stora som små markarbeten och markentreprenader i Stockholm med omnejd åt kommuner, företag och privatpersoner. Vi ser oss som en helhetsleverantör, från anläggningsarbetet i stort till slutlig finplanering.

Vi hjälper dig bland annat med följande markarbeten i Stockholm med omnejd

  • Vi utför asfaltering av de flesta förekommande asfaltsbeläggningar i egen regi med egna maskiner.
  • Markbeklädnader av betongmarksten, plattor, granit och grus.
  • Anläggning av gräsmattor, planteringsytor och lekplatser
  • Grundläggning upp till underkant platta

Schaktarbeten inför byggnation

Vi har bra resurser i form av en maskinpark för olika typer av schaktarbeten. En stor del av vår framgång bygger på egen personal och att ha egna bra maskiner lättillgängliga för olika typer av projekt.

Grävmaskin utför en markentreprenad i Stockholm
Nyanlagd park med både stenläggning, träd, blommor och buskar

Anlägga gräsytor och parkanläggning

Under många år har vi hjälpt en rad kommuner och fastighetsföretag med markentreprenader och markarbeten som exempelvis grundarbeten och anläggning av parker och gräsytor. Vi vet vad som krävs för ett bra slutresultat och vi är gärna helhetsleverantör från grund- till finplanering.

Lång erfarenhet av dräneringsarbeten

Att dränera en husgrund innebär en stor kunskap inom gräv- och markarbeten. Att anlita oss som specialister inom markentreprenad är en stor fördel för dig som beställare. Vi har lång erfarenhet, nödvändig specialistkunskap och en maskinpark som kan anpassas för olika typer av dräneringsarbeten och markarbeten. Vi kan garantera en fackmannamässig dränering där ansvaret är tydligt.

Schaktningsarbete i Stockholm med grävmaskin på larvfötter
Färdigställande av ny utemiljö i Stockholm med stentrappa, stenläggning och asfaltering utanför bostadsrättsförening i Stockholm

Stenläggning för fastighetsägare

Vi stensätter, bygger murar och mycket annat inom stenläggning åt både kommunala och privata beställare. Vi kan utföra stora plattläggningar med sk. vakuummaskin men även mindre eleganta typer av stenläggningar som uppfarter, trädgårdsgångar och uteplatser.